Säännöt

Suomen Leluyhdistys r.y:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Suomen Leluyhdistys r.y. Yhdistyksen nimenä käytetään englannin kielellä Finnish Toy Association epävirallisissa yhteyksissä.

2 § Yhdistyksen kotipaikka

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

3 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa lelu- ja askartelutarvikkeidentuotantoa, kauppaa, maahantuontia, maastavientiä ja edustustoimintaa harjoittavien yritysten ja oikeuskelpoisten yhteisöjen yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

* järjestää alan koulutustilaisuuksia yhdistyksen kokousten ja hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti
* järjestää alan näyttely-, tiedotus- ja seminaaritilaisuuksia
* toimeenpanee tutkimuksia ja antaa niistä selvityksiä
* harjoittaa julkaisutoimintaa
* antaa lausuntoja alan lainsäädäntöön, standardeihin ja ohjeistuksiin liittyvistä asioista
* edustaa jäsenkuntaa eri sidosryhmiin ja viranomaisiin
* edustaa jäsenkuntaa ulkomaisiin alan järjestöihin

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja osakkeita sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

4 § Jäsenyys

4.1 Jäseneksi hyväksyminen

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat päästä Suomessa lelualan tuotantoa, kauppaa, tukkukauppaa, maahantuontia, maastavientiä ja edustustoimintaa harjoittavat suomalaiset oikeustoimikelpoiset yritykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt.

Jäsenyyttä on anottava kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta. Jäsenanomuksessa on suostuttava noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Hallitus voi hyväksyä tai hylätä anomuksen; hylkäämisen syytä ei tarvitse ilmoittaa eikä perustella.

Aikaisempien sääntöjen nojalla saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4.2 Jäsenyydestä eroaminen

Jäsenyydestä eroaminen voi tapahtua ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Eroavan jäsenen on maksettava jäsenmaksunsa ja täytettävä jäsenvelvoitteensa myös eroamisvuodelta ellei hallitus vapauta jäsentä sanotuista velvoitteista.

4.3 Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on toiminut yhdistyksen tarkoituksen vastai-sesti tai vakavaksi katsottavalla tavalla rikkonut hyvää kauppiastapaa tai jättänyt täyttämättä jäsenvelvoitteensa. Jäsen voidaan erottaa myös, kun jäsenyyden sääntöjen 4 §:ssä mainitut edellytykset ovat lakanneet.

Erottamispäätös on annettava asianomaisen jäsenen tietoon kirjallisella ilmoituksella, mikä katsotaan toimitetuksi jäsenelle, kun se on postitettu jäsenen viimeksi tiedossa olleeseen osoitteeseen.

Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös päätöstä lähinnä seuraavan yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamalla asiasta hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan ottaa näiden sääntöjen mukaan yhdistyksen kokouksen asialistalle.

5 § Kunniajäsenet

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansiokkaaksi toiminut yhdistyksen tarkoituksen tai alan hyväksi. Kunniajäsen voidaan kutsua myös yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi.

Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yhdistyksen kokouksessa puhe-, mutta ei äänioikeutta. Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja ovat vapautettuja liittymis- ja jäsenmaksuista.

6 § Yhdistykselle maksettavat maksut

Uusien jäsenten on maksettava yhdistykselle yhdistyksen vuosikokouksen määräämä liittymismaksu.

Yhdistyksen jäsenet ovat velvollisia maksamaan yhdistykselle vuosittaisen jäsenmaksun, minkä suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous.

7 § Hallitus

Yhdistyksen toimintaa ja sen asioita hoitaa yhdistyksen vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitus myös edustaa yhdistystä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että heidän toimikautensa jatkuu sen yhdistyksen vuosikokouksen loppuun, jolloin heidän toimikautensa päättyy.

Hallitukseen kuuluu seitsemän (7) jäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita tehtäväänsä uudelleen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, tai milloin vähintään kolme (3) hallituksen jäsentäsitä vaatii. Kokouskutsu on lähetettävä hallituksen jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Hallitus on päätösvaltainen vähintään neljän (4) jäsenen läsnäollessa.

Hallituksen tehtävänä on

* valita keskuudestaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodeksi kerrallaan;
* puheenjohtajaa kutsutaan samalla yhdistyksen puheenjohtajaksi
* valita yhdistyksen virkailijat ja määrätä heidän palkkionsa
* laatia yhdistyksen toimintasuunnitelma ja toimintakertomus kalenterivuosittain
* valvoa yhdistyksen taloutta
* laatia yhdistyksen talousarvio ja tilinpäätös kalenterivuosittain
* valmistella yhdistyksen kokoukset
* määrätä yhdistyksen edustajat eri tilaisuuksiin
* vastata yhdistyksen julkaisutoiminnan toteuttamisesta
* asettaa tarvittavat valiokunnat, työryhmät ja jaostot, joihin voidaan valita jäseniä hallituksen ulkopuolelta, sekä vahvistaa näiden toimielinten toimintaohjeet ja valvoa niiden noudattamista.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa tai hallituksen määräämä toimihenkilö, siinä järjestyksessä kuin hallitus määrää.Yhdistyksen hallitus voi antaa hallituksen puheenjohtajalle oikeuden kirjoittaa yksin yhdistyksen nimi juoksevissa asioissa.

9 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Laadittu tilinpäätös on annettava tilintarkastajille vähintään 30 päivää ennen yhdistyksen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

10 § Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ja määräämässä paikassa maaliskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähetetyllä kirjeellä. Kokouskutsu lähetetään jäsenen viimeksi tiedossa olevaan osoitteeseen. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5. esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto;

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

7. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;

8. vahvistetaan yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle;

9. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle;

10. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi varamies seuraavalle vuodelle;

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Jokainen jäsen on oikeutettu lähettämään kokoukseen kaksi tai useampia edustajiaan, joista vain yhdellä on äänioikeus.

Äänestys on avoin ellei vähintään viisi jäsentä vaadi suljettua äänestystä. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Äänten mennessä tasan suljetussa äänestyksessä ratkaistaan tulos arvalla.

Vaaleissa noudatetaan enemmistövaalitapaa. Äänten mennessä vaaleissa tasan, ratkaistaan voittaja arvalla.

12 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Yhdistysrekisteri n:o 117750/22.11.1996