Tuore tutkielma: lapselle kotityötkin voivat olla leikkiä

Mikä on leikin rooli arjessa? Tätä tutkittiin Helsingin yliopiston kasvatustieteen pro gradu -tutkielmassa, jossa havaittiin, että leikki vaikuttaa arjen sujumiseen, siinä viihtymiseen sekä perheen yhteisöllisyyden tunteeseen. Leikki keventää arjen kuormittavuutta, ja arki puolestaan tarjoaa tapahtumineen ja tarinoineen lapselle tärkeitä aineksia leikkimiseen.

Alkuvuonna 2020 valmistuneessa Anuriitta Mursulan pro gradu -tutkielmassa pureuduttiin leikin merkitykseen lapsiperheiden arjessa. Tutkimuksessa tarkasteltiin leikin roolia neljän pääkaupunkiseudulla asuvan lapsiperheen arjessa.

Tutkimusaineisto kerättiin syksyllä 2019, ja se koostui perheiden vapaasti taltioimasta aineistosta arjen leikkihetkistä ja haastatteluista.

Aineiston keruussa myös lapset olivat aktiivisessa roolissa ja taltioivat leikkihetkiä omasta näkökulmastaan. Nämä ovat tutkielman kiinnostavinta antia, sillä lasten keräämässä aineistossa leikki ulottui myös arjen perustoimintoihin, kuten rutiineihin. Esimerkiksi joulukoristelu voi olla leikki.

Aikuisten keräämässä aineistossa leikki taas esiintyi perinteisemmin ja suppeammin pelaamisena ja leluilla leikkimisenä. Lapsen käsitys leikkimisestä oli laajempi. Se limittyi osaksi arkea.

Leikki lisää yhteisöllisyyttä ja muodostaa perheen

Tutkimuksessa havaittiin, että lapset luovat leikin kautta arkeen yhteisöllisyyttä, joka vahvistaa perheen käsitystä ”meistä”. Vaikka lasten tallentamissa aineistoissa korostui yhdessä tekeminen, myös pelkkä samassa tilassa oleminen siivitti lapsen leikkiä eteenpäin.

Lapsen ottaminen mukaan kotitöihin tuottaa lapselle tärkeää tarpeellisuuden tunnetta – sitä, että hänellä on merkittävä rooli perheessä. Yhtä lailla lapsen kuunteleminen leikin saralla vahvistaa lapsen merkityksentunnetta, koska leikissä lapsi on asiantuntija.

Myös perheen yhteinen huumorin koettiin tutkimuksen perusteella tärkeäksi. Huumori luo yhteisöllisyyttä ja osallisuuden kokemuksia, kun jokainen perheenjäsen voi osallistua hassutteluun. Erityisesti hieman sopimaton huumori, kuten pieruvitsit, oli tyypillistä perheen yhteistä ja sisäistä hauskaa.

Arkinen tekeminen muuttuu lapsen mielessä leikiksi

Tutkimuksen mukaan lapsi tuo mukanaan leikillisyyden kaikkeen, mihin osallistuu. Leikki lisää naurua arjen askareisiin, ja voi näin keventää arjen kuormittavuutta.

Lapsen laajaa käsitystä leikistä kuvastaa haastatteluun osallistuneen lapsen vastaus kotitöiden leikillistämistä koskevaan kysymykseen: ”Onhan meillä aina leikkiä!”.

Lasta voi myös kannustaa leikin kautta omatoimisuuteen. Lelujen laittaminen takaisin omalle paikalleen onnistuu paremmin, kun se on osa leikkiä eikä siivoamista. Esimerkiksi yksi tutkimukseen osallistuneista lapsista totesi, että jos pitää siivota, hän tekee sen leikkimällä.

Lue lisää: Leikki arjessa ja arki leikeissä – leikin rakentuminen osaksi lapsiperheiden arkea